Regulamin konkursu

I Zasady ogólne

 1. Konkurs fotograficzny DIPOLa (zwany dalej Konkursem) organizuje firma DIPOL Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 40, NIP: 6780101049, REGON: 350509592 (zwana dalej Organizatorem).
 2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej – serwisu konkurs.dipol.com.pl (zwanego dalej Serwisem), należącej do Organizatora.
 3. Uczestnikiem Konkursu nazywa się osobę, która:
  • Korzystając z Serwisu przesłała co najmniej 1 zdjęcie na Konkurs.
  • Przeczytała i zaakceptowała wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu (wysyłka zdjęć na Konkurs nie jest możliwa bez akceptacji Regulaminu).
 4. Uczestnik Konkursu zaświadcza, że:
  • Jest autorem przesłanych przez siebie zdjęć i ma do nich prawa autorskie.
  • Jest pełnoletni w kraju, którego posiada obywatelstwo.
  • Posiada prawa do publikacji wizerunków osób, które znajdują się na przesłanych przez niego zdjęciach oraz przyjmuje na siebie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby sportretowane i/lub ich reprezentanci mogliby zgłosić przeciwko Organizatorowi Konkursu. W przypadku naruszenia praw autorskich odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
  • Zgadza się na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych przez siebie zdjęć w dowolnej formie i w dowolnym czasie w celu promocji Konkursu i firmy DIPOL.
  • Zezwala na umieszczenie przesłanych przez siebie zdjęć na stronę Facebook (www.facebook.com/dipolnet) Organizatora.

II Udział w konkursie

 1. Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 4. Udział w Konkursie jest możliwy tylko przez Serwis. Zdjęcia wysyłane inną drogą nie będą akceptowane.
 5. Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.
 6. Wymagania ogólne Organizatora co do zdjęć:
  • Jeżeli zgłoszone zdjęcie będzie miało charakter pornograficzny, rasistowski czy w jakikolwiek sposób obraźliwy dla innych Uczestników lub Organizatora, nie będzie przyjęte na Konkurs.
  • Jeżeli przesłane zdjęcie brało udział w poprzednich edycjach Konkursu, nie będzie przyjęte na Konkurs.
  • Na zdjęciach zgłoszonych na Konkurs MUSI znajdować się dowolnego rodzaju antena. Termin „antena” jest rozumiany jako: urządzenie zamieniające fale elektromagnetyczne na sygnał elektryczny i odwrotnie. Antena na zdjęciu musi być widoczna w sposób umożliwiający odróżnienie jej od tła i otoczenia. Odstępstwa od tej reguły (np.: na zdjęciu zamiast anteny widoczny jest jej cień lub widać tylko jej odbicie, na przykład w lustrze lub w wodzie) będą rozpatrywane indywidualnie przez moderatorów weryfikujących zgłoszenia do Konkursu. Decyzje moderatorów są ostateczne.
  • Prace wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI) nie będą dopuszczone do Konkursu.
 7. Wymagania szczegółowe Organizatora co do zdjęć:
  • Akceptowane są pliki w formacie .jpg, .png lub .gif o rozdzielczości minimalnej 1200 x 800 pikseli.
  • Zdjęcia nie mogą zawierać grafik ani tekstów dodanych w procesie postprodukcji lub doklejonych elementów z innych zdjęć.
  • Nie zezwala się na fotomontaże polegające na łączeniu zdjęć z różnych plików lub zmiany w oryginalnej kompozycji zdjęcia.
 8. Organizator może nie przyjąć nadesłanych zdjęć bez podawania przyczyny.
 9. Po pozytywnej weryfikacji zdjęć pod kątem zgodności z niniejszym Regulaminem, prace zostaną opublikowane w Serwisie.

III Ocena zdjęć

 1. Wszystkie nadesłane zdjęcia, które przeszły wstępną weryfikację pod kątem zgodności z Regulaminem, podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
 2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania konkursu, to jest po 29 września 2023.

IV Nagrody

 1. Przewidziano nagrodę główną, nagrody za drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia. Liczba przyznanych wyróżnień będzie określona podczas oceny zebranych zdjęć.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na inne, o większej lub równej wartości, w przypadku wystąpienia zdarzenia niezależnego od Organizatora, które uniemożliwiłoby wysłanie laureatom Konkursu nagród.

V Terminarz

 • 26 czerwca 2023 – początek Konkursu, rozpoczęcie przyjmowania zdjęć.
 • 29 września 2023 – koniec przyjmowania zdjęć.
 • 23 października 2023 – ogłoszenie listy zwycięzców. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w Informatorze TV-SAT, CCTV, WLAN, w Serwisie konkurs.dipol.com.pl oraz na stronie Facebook Organizatora. Laureaci otrzymają dodatkowo powiadomienia drogą mailową.
 • 27 listopada 2023 – ostateczny termin wysyłki nagród przez Organizatora. Termin może ulec zmianie, jeśli Laureat Konkursu nie zdąży wysłać do tego czasu swoich danych adresowych do wysyłki nagrody.

VI Ochrona danych osobowych

 1. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
  • Adres e-mail.
  • Imię i nazwisko.
 2. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzców następujące dane:
  • Adres miejsca zamieszkania (do wysyłki nagrody).
  • Numer telefonu kontaktowego.
 3. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu udziału w Konkursie, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, a także w celach informacyjnych (mailing informujący o rozpoczęciu oraz zakończeniu Konkursu).
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. Osobom, które podają dane osobowe, przysługuje prawo do:
  • Dostępu do danych.
  • Poprawienia danych.
  • Usunięcia danych.
 5. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.
 6. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i zwycięzców jest DIPOL Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 40, NIP: 6780101049, REGON: 350509592. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 7. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ich cofnięcia albo rozstrzygnięcia Konkursu – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze. W przypadku danych osobowych zwycięzcy, będą one przetwarzane przez maksymalnie 6 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

VII Postanowienia końcowe

 1. Ostateczna i nieodwołalna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook i nie jest z nim związany (pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika).
 3. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.
 4. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazała się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym Uczestnik w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesiona przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, Uczestnik podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, tj. 26 czerwca 2023 roku.